top of page

Epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Groot in cadeaus, wanprestatie door leveranciers van Groot in cadeaus waardoor Groot in cadeaus haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Groot in cadeaus of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Groot in cadeaus ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Groot in cadeaus in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST, BEËINDIGING EN ANNULERING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.2. Beide partijen, zowel klant als Groot in cadeaus, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.3. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Groot in cadeaus de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

  • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

  • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

  • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;

  • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Groot in cadeaus voortvloeiende verplichting;

  • klant inbreuk maakt op rechten van derden;

  • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Groot in cadeaus;

  • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;

  • bij terugkerende betalingsproblemen.

Groot in cadeaus zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.3, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.4. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.2 en 12.3 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Groot in cadeaus vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.5. Groot in cadeaus behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien groot in cadeaus overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

 ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Groot in cadeaus zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven.

Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Groot in cadeaus in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Groot in cadeaus worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Groot in cadeaus aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Groot in cadeaus.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Groot in cadeaus te leveren producten voor rekening komt van Groot in cadeaus, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN
14.1. Indien de klant gepersonaliseerde producten bestelt, dan wel een order plaatst van meer dan €1.000,- dient de factuur geheel of gedeeltelijk voorafgaand aan de levering of productie van de gepersonaliseerde producten te zijn voldaan.

14.2. Indien geen tijdstip voor levering is overeengekomen dient de klant de producten af te nemen, dan wel Groot in cadeaus in de gelegenheid te stellen om de producten af te leveren, binnen één maand na het plaatsen van de bestelling/het geven van de opdracht. Uiterlijk binnen zes maanden na het plaatsen van de bestelling/het geven van de opdracht dienen de producten in het bezit van de klant te zijn.

14.3. Bij overtreding van artikel 14.2. is Groot in cadeaus gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen minimaal 1% van het overeengekomen factuurbedrag per maand.

14.4. De geldigheidsduur van aanbiedingen en/of kortingen en de houdbaarheid/inhoud van bepaalde artikelen worden duidelijk op het artikel vermeld en tevens geregistreerd in een logboek van Groot in cadeaus. Alle producten van Groot in cadeaus hebben een unieke barcode.

14.5. Voor ieder soort product is een door Groot in cadeaus te bepalen verpakking in de prijs inbegrepen, onverminderd het recht van Groot in cadeaus om statiegeld in rekening te brengen. Herbruikbaar verpakkingsmateriaal blijft eigendom van Groot in cadeaus en dient, indien groot in cadeaus hierom verzoekt, zo spoedig mogelijk geretourneerd te worden. Groot in cadeaus is derhalve niet verplicht om verpakkingsmateriaal in te nemen.

14.6. Groot in cadeaus biedt exclusiviteit op haar producten binnen een straal van 5 KM indien de klant reeds eerder een bestelling heeft afgenomen. Door middel van het plaatsen van een bestelling is de exclusiviteit door de klant vastgelegd. De verkoopplaats wordt vrijgegeven als er niet binnen 6 maanden een vervolgbestelling volgt. Levering geschiedt alleen aan fysieke winkels en/of fysieke winkels met een webshop. Indien de klant enkel een webshop heeft worden in die situatie geen producten verkocht, Groot in cadeaus kan exclusiviteit dan niet garanderen.

 

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Groot in cadeaus en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Groot in cadeaus alleen bindend indien en voor zover deze door Groot in cadeaus uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien Groot in cadeaus op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derde worden overgedragen indien Groot in cadeaus hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Groot in cadeaus partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.7. De klant en groot in cadeaus zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Groot in cadeaus en de klant.

bottom of page